วิศวกร New model

วิศวกร New model

งานประจำ
2 อัตรา
ไม่ระบุ
25 ปี - 35 ปี
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ตามตกลง
1.จัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
2.จัดทำเอกสารขั้นตอนการผลิตชิ้นงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
3.จัดทำเอกสารส่งมอบกระบวนการตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
4.ควบคุม ดูแล ติดตามผล และแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผน
5.จัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของงานแต่ละโครงการ
6.วางแผนกระบวนการ เครื่องจักร และเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต
7.ออกแบบและทดสอบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ในกระบวนการการผลิต
8.ทำการทวนสอบสถานะของกระบวนการ และทำการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
9.จัดทำรายงานสรุปเพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา เช่น จำนวนงานโครงการที่ออกในแต่ละสัปดาห์ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ และ ความคืบหน้า
10.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 168
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์