วิศวกรแมคคาทรอนิกส์

วิศวกรแมคคาทรอนิกส์

งานประจำ
1 อัตรา
ไม่ระบุ
25 ปี - 35 ปี
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ตามตกลง
1.จัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
2.จัดทำเอกสารขั้นตอนการผลิตชิ้นงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
3.จัดทำเอกสารขั้นตอนการผลิตชิ้นงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
4.จัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของงานแต่ละโครงการ
5.วางแผนกระบวนการ เครื่องจักร และเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงาน แมคคาทรอนิกส์
6.ออกแบบวงจรการทำงานของเครื่องจักรที่ผลิต
7.ทำการทวนสอบสถานะของกระบวนการ และทำการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
8.จัดทำรายงานสรุปเพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา เช่น จำนวนงานโครงการที่ออกในแต่ละสัปดาห์ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ และ ความคืบหน้า
9.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 112
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์